นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำ “โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559” รวม 21 โครงการ 6,129 หน่วย วงเงินลงทุน 4,322 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ภายในประเทศ 3,360 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 468 ล้านบาท และเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ 493 ล้านบาท
 
 
         สำหรับโครงการแบ่งเป็นโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวม 13 โครงการ วงเงินรวม 2,819 กว่าล้านบาท และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ 8 โครงการ วงเงิน 1,502 กว่าล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ วงเงิน 3,360 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 319 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,605 กว่าล้านบาทและปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 436 กว่าล้านบาท และยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันการกู้เงินตลอดระยะเวลาโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล
 
 
       “ทั้งนี้วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนาจองโครงการบ้านเอื้ออาทรและสิ่งปลูกสร้างที่มีศักยภาพ” นายณัฐพร กล่าว
 
 
 
 
ที่มา :  แนวหน้า  วันที่  17  พฤษภาคม  2560